Slavnost Seslání Ducha Svatého

19.05.2024
"Jenom pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci:"Ježíš je Pán."

"Jen pod vlivem Ducha Svatého může někdo říci: 'Ježíš je Pán.' "Tak píše svatý Pavel v 1. listě Korinťanům, který čteme při dnešní slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Když mluvíme o tom, že je někdo pod vlivem, často máme na mysli vliv omamných látek, jako jsou drogy či alkohol. Tyto látky ovlivňují naše chování, myšlení a vnímání. Svatý Pavel však hovoří o jiném druhu vlivu – o vlivu Ducha Svatého, kterého nám posílá Ježíš. Tento božský vliv není destruktivní, ale naopak nás obohacuje a přináší nám hluboké duchovní dary. 

Skrze Ducha Svatého dostáváme různé dary, které nás činí schopnými sloužit a pomáhat druhým. Každý z nás je obdarován jinak, ale vždy je to tentýž Duch, který nám dary uděluje. Tyto dary nejsou jen pro naše osobní blaho, ale mají nás posilovat v naší schopnosti být užiteční pro naše společenství, lidi okolo nás a pro svět.

Stejně jako omamné látky působí různě na různé lidi, i působení Ducha Svatého je jedinečné pro každého jednotlivce. Duch Svatý přináší rozmanitost darů, které jsou každému z nás dány, abychom mohli přinášet dobro a naplňovat Boží záměry. Přijměme tedy tento vzácný dar a dovolme Duchu Svatému, aby nás vedl a proměňoval naše životy.