Kongregační den 12.9.2020

VI. (či V.) Kongregační den 12. září 2020

Při prvních úvahách, jak pojmout tento článek, mi přišlo vhodné uvést, kolikátý kongregační den jsme vlastně letos slavily. Zdálo se to jednoduché, stačí se zeptat mladých pamětnic a za krátký čas od nich získám spolehlivý údaj v podobě řadové číslovky. Byla jsem však na omylu, historie kongregačního dnu se nenechala jen tak odhalit a bylo potřeba zapříst hovory plné zajímavých vzpomínek a to hned s několika sestrami a projít řadu oběžníků generálních představených.

    Vystopovat počátky fenoménu „kongregační den“ je dosti komplikované. Z velké části jsou spojeny s oslavami jubileí vzniku kongregace (Česká kongregace sester dominikánek vznikla 12. září 1889) a s touhou sester scházet se i napříč komunitami a strávit spolu delší čas. V roce 2009, kdy si kongregace připomínala své 120. narozeniny, se na konci srpna konala víkendová kongregační pouť k hrobu svaté paní Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kam se část sester dostala dopravními prostředky a část putovala pěšky z Liberce. O kongregačním dni zatím výslovně nepadla ani zmínka, ale již se zde rýsovala osa programu – mše svatá, duchovní program (modlitba u hrobu paní Zdislavy, pouť ke studánce), večerní adorace a následně táborák se špekáčky. Sestra Terezie Dvořáková OP vzpomíná: „Bylo to úžasné, že jsme mohly být všechny spolu, moc se nám to líbilo. Tam jsme se také rozhodly, že se takto budeme setkávat. Zároveň jsme do toho ale chtěly zapojit i starší sestry, které už by nikam mimo svůj domov nemohly dojet.“

    Několik let se však žádné setkání v tomto duchu nekonalo, ale z myslí i srdcí sester omračující zkušenost z Jablonného nevyprchala. Pravidelné setkávání se týkalo hlavně sester v generální radě a převorek a představených domů, ale idea otevřeného setkání všem sestrám pomalu zrála. Dalším silným impulzem byl rok 2015, kdy se slavilo 126. výročí vzniku kongregace. Samozřejmě není toto jubileum nijak obzvlášť kulaté, ale ze vzpomínek sester vyplývá, že touha po setkání tohoto typu, byla již rok předtím, kdy kongregace slavila 125 let, ale zároveň probíhala generální kapitula a na další organizování již nezbyl čas ani síly. Hned další rok se tedy většina sester shromáždila ve Střelicích ke společné oslavě. V tomto roce se tedy naplnila vize z roku 2009, aby byly na setkání účastny i nejstarší sestry, které žily a žijí ve Střelicích a Střelice se od tohoto roku staly tradičním místem setkání.

    První kongregační den se vším všudy včetně názvu na sebe nenechal dlouho čekat - konal se od 9. do 11. září v roce 2016, samozřejmě ve Střelicích. Program se již opíral o stejné pilíře, jako je tomu dnes. Páteční večer byl víceméně příjezdový den plný vítání a setkávání. Hlavní pozornost byla soustředěna na sobotu, kdy byla přednáška, beseda s generální představenou, po obědě zotavení s příspěvky z jednotlivých komunit, adorace a táborák se špekáčky. Hlavním bodem nedělního programu byla mše svatá, oběd, zotavení a odjezd. Ještě téhož roku na podzim bylo ustanoveno, že termín kongregačního dne bude nadále spojován s datem založení kongregace (víkend po 12. září), s vědomím toho, že stanovený termín může být kvůli začátku školního roku pro sestry, působící jako pedagožky, komplikací.

    Z předloženého vyplývá, že letos jsme slavily VI. či V. kongregační den. Osobně bych se přiklonila k vyššímu číslu, tedy započítala bych i rok 2015, i když tak ještě nebyl titulován. Zásadním kritériem je také místo konání, protože díky zvolení Střelic se setkání mohou účastnit opravdu všechny sestry, včetně nemohoucích. Letos jsme tak vytvořily společenství ve věkovém rozpětí od 27 do 93 roků. Rozdíl až 66 let mezi námi jsme vnímaly jako přínos, nezabránil nám v tom, abychom se potkaly, projevily o sebe zájem, navzájem se vyslechly a ledacos prodiskutovaly.

    Dnem příjezdu byl pro většinu sester pátek 11. září. Večer se kromě povídání a her odehrála jedna důležitá a radostná událost - do Střelic se z Plzně nastěhovala sestra Kateřina Jochcová OP. V sobotu dorazily i sestry z dalších komunit. Chyběly nám „jen“ sestry z Jablonného, které si v době turistické sezóny nemohly dovolit opustit službu v našem společném dominikánském poutním místě u hrobu paní Zdislavy. Dopolední program byl vyplněn inspirativní a podnětnou přednáškou sestry Dominiky Kubíkové OP věnované tématu Revize stanov kongregace z pohledu kanonického práva, na níž následovala diskuze. V odpoledním zotavení měla každá komunita příspěvek, ve kterém se snažila postihnout aktuální stav a dění ve vlastní komunitě a představit ji tak ostatním a to formou prezentace, fotografií i kvízu. Obzvláště starší sestry tak mají možnost se v ucelené podobě dozvědět o fungování jednotlivých míst, kam už se samy podívat nemohou. Pro večerní moderovanou adoraci byl zvolen citát z knihy proroka Izajáše (Iz 52, 6–10) doplněný o několik písní. Poté následoval táborák a opékání špekáčků, což je na každém kongregačním dni velmi oblíbená disciplína. Část sester se po snězení buřtů vydala na cestu domů. V opačném směru přijela sestra Guzmana Valentová OP, která se zrovna vracela od Jadranského moře, kde dávala na jachtě exercicie. O své zážitky, zkušenosti a poznatky se s námi sestra Guzmana podělila při nedělním zotavení. Dále už následovalo loučení a odjezdy sester do domácích komunit.

    Letošní kongregační den s sebou přinesl mnoho milých setkání, obohacení napříč našimi komunitami i generacemi a vědomí, že jsme jedno v různosti a pestrosti našich osobností, životních situací a zaměření. Je na místě poděkovat střelické komunitě a všem organizátorům za vytvoření takových podmínek, aby mohl být kongregační den dnem všech. Při pátrání po počátcích kongregačních dnů vysvitla ještě jedna zásadní skutečnost - nadarmo bychom si lámali hlavu s hledáním konkrétního roku, kdy se kongregační setkání zrodilo, a konkrétní sestry, která by byla jeho „matkou“. Spíše pozorujeme spontánnost, lehkost a postupné utváření. Lépe je to vyjádřeno zde:

„Vítr vane, kam chce, a ty slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází ani kam jde. Tak je tomu s kýmkoli, kdo se narodil z Ducha." Jan 3, 8

SM Vincenta Vodáková OP

fotografie z Kongregačního dnu

 

 

Česká kongregace sester dominikánek

Veveří 469/27
602 00 Brno
kongregace@dominikanka.cz
Vytvořeno službou Webnode