Aktuality

Když zůstaneme vůči přítomné chvíli otevření, dojde k proměně

30.03.2020 21:31

Povzbuzení od sestry Margaret

„Nechápu tajemství milosti – vím jen, že za námi přijde tam, kde zrovna jsme, a nedovolí nám zůstat tam, kde nás našla.“

Myslím, že stejně jako já se i vy každé ráno budíte s otázkou, kolik dalších duší se v korona-virové pandemii ztratilo, jak dlouho budeme ještě v karanténě, kdy se budeme moci vrátit k „normálnímu“ způsobu života, kdy věda najde lék. Je kolem nás tolik nejistot a tragedií. Připadá nám to přinejmenším neskutečné, zdá se, že ani nemáme šanci to všechno pojmout. A přece nám něco sotva postřehnutelného říká, abychom se občas zahleděli hlouběji; abychom si uvědomili ty prosté a zároveň mimořádné projevy laskavosti, o kterých se moc nemluví a které jsou ohromujícím svědectvím propojenosti celé naší lidské rodiny; abychom si – když nám teď na severní polokouli začíná další jaro – uvědomili dar Stvoření a přírody; abychom si víc všimli, jak potřebujeme jeden druhého, jak potřebujeme Boha. Možná se nám toto období nechtěného ticha a temnoty zdá ohlušující a neplodné. Ale přece právě v tichu…, v temnotě... probíhá zrození, ticho a temnota jsou potřebné k růstu i k dosažení plné zralosti.

Číst celý článek

Boží Slovo a homilie na každý den

21.03.2020 10:39

Boží Slovo však spoutáno není...!

Kázání otců dominikánů pro čas nouze. Každý den tak může Boží Slovo přijít i k Vám.

Sledujte na youtube:

z kláštera v Olomouci

 

z kláštera v Praze

Jak přijímat svátosti, když je nemůžeme přijímat svátostně?

19.03.2020 20:30

Úvaha otce Štěpána M. Filipa OP pro období, kdy je možnost přijímání svátostí omezena. Zvláště o duchovním svatém přijímání a odpuštění hříchů v době stavu nouze.

Ke shlédnutí na youtube

Skautky ve Střelicích

03.03.2020 18:02

Milá návštěva střelických skautek. Učily sestry vázat uzel dobrého skutku, zpívaly jim a povídaly o kroji a ptaly se na hábit a přinesly dáreček. Toto vše je trochu zachyceno na fotkách, nahlédněte do naší fotogalerie.

     

Cesta postní dobou

26.02.2020 19:49

Postní doba nás vede mimo jiné i k tomu, že se stále musíme učit být s druhými, naslouchat jim, dívat se na ně nepředpojatýma očima, vytvářet pro ně prostor, aby se mohli stávat tím, kým mají být. A takto se i my, obohaceni o zkušenost s druhým, stáváme tím, kým jsme povoláni být. Zveme vás do jedné takové "školy" – vyrážíme na cestu postní dobou s kardinálem Charlesem Journetem, která je pro vás připravená na fb stránkách našeho řádového nakladatelství Krystal OP. Budeme rádi, když poputujete spolu s námi, a věříme, že neodejdete s prázdnou.

  www.facebook.com/PustAVelikonoceSKrystalemOP

Živě z Bojkovic

23.02.2020 15:20

Viděli jste živé vysílání TV Noe z naší školy z Bojkovic? Ne?

Doporučujeme sestřih (stopáž 9:00 – 31:00).

A vydržte až do konce na ukázku improvizace!

 

Dies Natalis

12.02.2020 19:11
Dopis magistra řádu k jubileu 800. výročí úmrtí sv. otce Dominika (Dies Natalis)

 

Drazí bratři a sestry dominikánské rodiny,

když vstupujeme do roku Páně 2020, mějme na paměti blížící se oslavu osmistého výročí Dies Natalis našeho svatého otce Dominika.

Fr. Bruno Cadoré oznámil ve svém dopisu ze dne 6. srpna 2018, že „budeme oslavovat výročí úmrtí sv. Dominika během jednoho roku

počínaje 6. lednem 2021 a konče 6. lednem 2022“.

Téma tohoto jubilea zní U stolu se sv. Dominikem a je inspirováno Mascarellovým stolem, na němž byl vytvořen první portrét sv. Dominika krátce po jeho kanonizaci. Takto oslavíme sv. Dominika ne jako světce osamoceného na piedestalu, ale jako světce radujícího se ze spolustolování se svými bratry, které shromáždilo stejné poslání kázat Boží slovo a sdílet Boží dar pokrmu a nápoje.

Číst celý dopis

 

Abram. Cyklus Hledám povolání

17.01.2020 13:39

 Boží plán? Poštou nepřijde... Pojďme ho hledat společně 

Praha | 24.-26.1.2020

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zdislavský rok

  2020  

 

 

Perla české šlechty

 

Zdislava se narodila a žila ve vysoce urozeném prostředí blízkém českému králi. To však neznamenalo, že by ji automaticky čekal jednoduchý život v přepychu. Naopak, příslušnost ke šlechtickému stavu na své příslušníky kladl řadu náročných úkolů. Svatá Zdislava - perla české šlechty - se s nimi zvládla fascinujícím způsobem vyrovnat. Ve svém životě dokázala spojit stavovské, manželské a rodičovské povinnosti se službou chudým a nemocným lidem. Vedle všech těchto rovin, kdy bývají nejvíce akcentovány její zázraky týkající se uzdravování, se se svým manželem podílela i na vytváření vrcholně středověké kulturní krajiny pod vrcholy Lužických hor.

 

Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově u Velkého Meziříčí. Její otec Přibyslav byl brněnským purkrabím, matka Sibyla pocházela ze Sicílie a do Čech se dostala v průvodu princezny Kunhuty, nastávající manželky krále Václava I. Už její rodiče byli hojnými podporovateli různých církevních nadací, vazby měli například na brněnské minority a naplánovali založení cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Zdislava vyrůstala nějaký čas v Křižanově a později ve vybraných šlechtických kruzích v Brně, kde měla možnost získat širší rozhled a nové zkušenosti. Zde se také provdala za Havla pocházejícího z významného rodu Markvarticů, s nímž měla čtyři děti - Havla, Jaroslava, Markétu a Zdislava. Havel zastával vysoké postavení na dvoře krále Václava I., kterému zůstal věrný i v nejkritičtějších okamžicích boje o moc s Přemyslem Otakarem II.

 

Zdislava jako vzorná manželka sdílela osud se svým mužem, a to včetně jeho ambiciózních projektů, u jejichž zrodu mohla často stát i ona. V roce 1249 se za Havlovým jménem poprvé objevuje predikát z Lemberka, což napovídá, že někdy v této době musel začít budovat hrad, který byl symbolem moci krále a nejvyšší šlechty. Ve stejném období nechali manželé Havel a Zdislava lokovat město Jablonné, jež sloužilo jako hospodářské centrum kolonizační oblasti prokrvované cestou na Žitavu. Součástí jejich rozsáhlého zakladatelského záměru byla fundace dominikánského konventu (asi 1252) a špitálu pro chudé a nemocné v Jablonném. Další konvent dominikánů manželé podle pozdějších zpráv založili ve vznikajícím Turnově. Dominikáni měli v této oblasti a v nově vznikajících poddanských městech nesrovnatelně skromnější podmínky, než v rozvinutých sídelních aglomeracích, ale samotná jejich přítomnost hovoří o vysokých cílech rodu a o snaze založit dvě prosperující městská centra. Dominikáni nebyli vybráni náhodně. Je patrné, že Zdislava k nim měla velice blízko a stejně tak i oni k ní.

 

Kromě těchto úkolů, charakteristických pro nejvyšší šlechtické kruhy 13. století, musela Zdislava stíhat pečovat o svou rodinu. Pan Havel byl velmi často a dlouhodobě nepřítomen a během tohoto času musela Zdislava bdít nejen nad celkovým chodem života na Lemberku, ale i v celém panství. Spoustu energie věnovala péči o nedávno založený špitál, kam prý i sama docházela a osobně pečovala o nemocné. Havel ji v jejích dobročinných dílech minimálně po finanční stránce podporoval, v tomto ohledu na něj byla zcela odkázaná. Po celém kraji byla proslulá tím, že zázračně léčila. Uvažuje se, že částečně ovládala základy ranhojičství a lékárnictví a často používala obklady z léčivé studánky pod hradem. Podle Dalimilovy kroniky dokonce vzkřísila pět mrtvých, vrátila zrak mnohým slepcům, a uzdravovala chromé a malomocné.

 

Zemřela v roce 1252, nedlouho po svých 30. narozeninách. Kronikář Dalimil ji šedesát let po její smrti popsal jako ženu svatého života konající zázraky. Pohřbena byla uprostřed presbytáře gotického kostela sv. Vavřince. Při barokní přestavbě měli stavitelé k jejímu hrobu takovou úctu, že ho zachovali na původním místě, a proto má dnes v rámci kostela zvláštní pozici. Zdislavin kult v plné síle ožil v období baroka, ale blahořečena byla roku 1907 a svatořečení se dočkala až v roce 1995.

 

Svatá Zdislavo, perlo české šlechty, příkladná správkyně hmotných statků oddaná rodu a rodině, sloužící chudým a nemocným, činící zázraky, přimlouvej se za nás u Boha, abychom tak jako Ty dokázali překročit naše představy o možném a nemožném a nechali se poučit a spolu s lidmi kolem nás vést samotnou Moudrostí!

 

s. Vincenta Vodáková OP 

 


 

Minulý rok jsme si připomínali 130. výročí založení naší kongregace. Letos si chceme připomenout

 

800 let od narození naší hlavní kongregační patronky svaté Zdislavy.

 

O obrazy a stopy této „Boží ženy“, které zanechává v každém, kdo se s ní potká, se chceme s vámi podělit i my. Číst dál...

 

Nechť se nebeská sláva Paní Zdislavy rozlije i tady, po celé zemi!